Albert Islami - Ligjet në fuqi në Kosovë
  • ENGLISH
  • DEUTSCH
  • SHQIP
  • POLSKI
  • HRVATSKI
info@avokatia.eu
Albert Islami - Avokatia
Albert Islami

Ligjet në fuqi në Kosovë

Në vazhdim japim listen e ligjeve në fuqi, të cilat janë të skenuara, por në përpunim e sipër nga bashkëpunëtorët e avokatit Islami, i cili ka vendosur ti vë në disponim të avokatëve dhe të gjithë të tjerëve që janë të interesuar. Këto ligje shërbejnë vetëm për qëllim informativ.

Për shkak të punës shumë të madhe që është dashur të bëhet në një periudhë relativisht të shkurtër, avokati Albert Islami nuk merr përgjegjësi për gabimet eventuale që kanë mundur të pëervidhen apo që ende nuk janë eliminuar gjatë rileximeve të sërishme pas skenimit dhe përpunimit të tyre.

Çdo propozim apo korrigjim i bërë nga lexuesit dhe i dërguar në formë të feedback-ut është i mirëseardhur.

Ligji i procedurës kontestimore Shkarkoje 906 KB
Ligji mbi procedurën jashtëkontestimore Shkarkoje 279 KB
Ligji mbi trashëgiminë Shkarkoje 210 KB
Ligji mbi konfliktet administrative Shkarkoje 177 KB
Ligji për familjen i Kosovës Shkarkoje 428 KB
Ligji mbi marrëdhëniet e detyrimeve Shkarkoje 3 MB
Ligji mbi marrëdhëniet themelore juridike pronësore Shkarkoje 191 KB
Ligji mbi procedurën e përmbarimit Shkarkoje 484 KB